ثبت اطلاعات

 
در راستای اجرای راهبردهای جناب آقای دکتر عبداللهی استاندار محترم استان البرز و به منظور تجمیع دیدگاه ها، طرح ها و ایده های بانوان فعال اجتماعی در شهرستان کرج، درگاه مجازی «هیات اندیشه ورز» بانوان شهرستان کرج فعال شده است. بدینوسیله از بانوان فعال اجتماعی، نخبگان و کارآفرینان در سراسر شهرهای این شهرستان دعوت به عمل می آید، ضمن ثبت مشخصات خود و طرح ایده ها، به جمع اعضای هیات اندیشه ورز شهرستان کرج بپیوندند و ایده ها و نقطه نظرات خود را جهت اجرایی شدن با نام خود ثبت نمایند.
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!