به منظور احصا جمعیت بانوان سرپرست خانوار در شهرستان کرج و برنامه ریزی های راهبردی در حوزه اجتماعی و توانمند سازی این قشر نسبت به تکمیل مشخصات خود اقدام نمایید.
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پر کردن فیلد ضروریست!