فرمانداری شهرستان کرج

تاریخ ایجاد خبر : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۱۰:۱۹

مصادیق مجاز و غیرمجاز در تبلیغات انتخاباتی


 
مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (98/11/20)
 
الف - عناوین مجاز در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی​
 
 
ردیف
 
مصادیق مجاز در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی مستند قانونی
1.
تبلیغات و شیوه های تبلیغی منحصر به موارد مجاز مذکور در قانون مجلس شورای اسلامی و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند، فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی ( مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ( 24) ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
  • شروع : ساعت 00:00 روزپنجشنبه مورخ 24/11/98
  • پایان: ساعت 08:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/12/01
 
ماده 56 قانون
2. نصب آثار تبلیغاتی صرفا در مکان های تعیین شده از سوی فرمانداری، بخشداری و یا شهرداری یا دهیاری تبصره ماده 61 اصلاحی 3/3/95 و ماده 52 آیین نامه اجرایی انتخابات
3. استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی به همراه عکس و یا بدون عکس از سوی نامزدها و طرفداران آنها اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر حداکثر در ابعاد ( 50*70)سانتی متر
 
بند 9 ماده 65 مکرر قانون
4. استفاده از تراکت، زندگینامه، جزوه، برشور و کارت حداکثر در ابعاد (50*70) سانتی متر
 
بند 9 ماده 65 مکرر قانو ن
5. استفاده  از عکس برای هرگونه آثار تبلیغاتی اعم از پلاکارد و پوستر و... حداکثر در ابعاد (50*70) سانتی متر
انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها در محیط های غیردولتی

 
ماده 59 قانون
6. انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها در محیط های غیردولتی ماده 59 قانون
ردیف
 
مصادیق مجاز  در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی مستند قانونی
7. تبلیغ در روزنامه ها و جراید بخش خصوصی با در نظرگرفتن قانون تبلیغات
 
ماده 59 قانون
8. چاپ پاسخ نامزد، ظرف مدت 18 ساعت در مطبوعات و نشریاتی که علیه نامزد مربوطه مطالب خلاف واقع درج نموده اند.
 
ماده 64
9. اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها و درج نظر آنها در آثار تبلیغاتی مجاز ( بدون ذکر عنوان و مسولیت شخصیت) مشروط به تسلیم قبلی مدارک مستند به امضای ایشان به هیأت اجرایی
 
ماده 57
10. درج و انتشار مراتب حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز توسط نامزد نمایندگی به شرط وجود مستند مکتوب
توضیح: در صورت درخواست هیأت اجرایی، نامزد باید نامه کتی حمایت مجامع و گروه های مورد نظر را ارایه نماید.

 
بند (1) قانون تفسیر الحاق ماده ی واحد به ماده ی 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 4/12/1370 و ماده 42 آیین نامه
11. تشکیل ستاد تبلیغاتی انتخاباتی در مرکز بخش، شهر،شهرستان و هر یک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ ماده 63 قانون و 50 آیین نامه
12. نصب هرگونه تابلو نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها در محل ستاد تبلیغات بدون محدودیت ابعاد آن ماده 43 آیین نامه
13. نصب پلاکارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات بدون درج اسامی داوطلبان ماده 46 آیین نامه
14. استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک، توسط نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ماده 47 آیین نامه
15. نصب و استفاده از بلندگو صرفا در محل ستاد تبلیغاتی و محل سخنرانی نامزدها ماده 48 آیین نامه
16. اعلام شایستگی های داوطلب از سوی وی و یا طرفداران وی ماده 65
17. برگزاری راهپیمایی ها و نیز تشکیل اجتماعات با کسب مجوز از وزارت کشور و استانداری اصل 27 قانون اساسی و بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
 
 
ردیف عناوین غیرمجاز در زمان تبلیغات انتخاباتی
 
مستند قانونی
1. دیوار نویسی ماده 65 مکرر قانون
2. -راه اندازی کاروان های تبلیغاتی
-استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی
ماده 65 مکرر قانون و ماده 48 آیین نامه
3. -اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مسولیت شان
-عدم ارایه مدارک کتبی مربوط به نظرشخصیت ها در تأیید نامزدها به هیأت اجرایی
ماده 57 قانون
4. مخدوش، معدوم و یا پاره نمودن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی مجاز نامزدها که در محل مجاز و در زمان قانونی تبلیغات الصاق گردیده است. مواد 58 و 65 مکرر قانون
5. انجام فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله ای که جنبه  رسمی و دولتی دارد. ماده 59 قانون
6. استفاده ازوسایل و امکانات:
-وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت
-شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها
-بنیاد مستضعفان، نهادها و موسسات مشابه که از بودجه عمومی ( به هر مقدار) استفاده می کنند و یا در اختیار گذاشتن آنها برای انجام تبلیغات داوطلبان نمایندگی
ماده 59 قانون و تبصره 1 آن
7. فعالیت تبلیغاتی کارمندان دولت در ساعات اداری ماده 59 قانون
8. تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی ( حتی به صورت درج آگهی) در نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها، نهادها و موسساتی که به هرمقدار از بودجه عمومی استفاده می کنند. تبصره 2 ماده 59 و ماده 65 مکرر قانون
9. عناوین غیرمجاز در تبلیغات انتخاباتی
 
-تبلیغ اعضای شورای نگهبان و اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان
-تبلیغ رییس جمهور وزیر کشور و معاونان و مشاوران آن ها
-تبلیغ رییس و اعضای ستاد انتخابت کشور و رییس و اعضای ستاد انتخابات استان
-تبلیغ استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن ها
-تبلیغ اعضای هیات های اجرایی انتخابات، بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخاباتی له یا علیه داوطلبان انتخابات
ماده 60 قانون
10. - الصاق اعلامیه ، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت
-الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی
-الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی صندوق های پست، باجه های تلفن و تابلو ها
-الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی اماکن بخش خصوصی( مگر با رعایت اشخاص ذی حق)
ماده 61 قانون
11. دایر کردن بیش از یک ستاد تبلیغاتی انتخاباتی در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها وهر یک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ ماده 63 قانون
12. -تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی به فرمانداری یا بخشداری
-تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نام مسول آن به فرمانداری یا بخشداری
تبصره 2 ماده 63 قانون
 
 
 

 
13.  
عناوین غیرمجاز در تبلیغات انتخاباتی
-انتشار مطالب غیرواقعی دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین در مطبوعات، نشریات، خبرگزاری ها و...
-درج آگهی یا مطلبی علیه داوطلبان نمایندگان مطبوعات، نشریات خصوصی، خبرگزاری ها و ....
-خودداری از چاپ فوری پاسخ نامزد( ذینفع در بندهای الف و ب) توسط نشریه، روزنامه، خبرگزاری مربوطه.
ماده 64 قانون
14. تبلیغ علیه داوطلبان دیگر و یا هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ماده 65 قانون
15. درج اعلام حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد ماده 42 آیین نامه
16. نصب هر گونه آثارتبلیغاتی توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها مبنی بر حمایت از نامزدهای انتخاباتی با درج تصویر اسامی نامزدها و..) ماده 46 آیین نامه
17. فعالیت تبلیغاتی نامزدها خارج از مهلت قانونی تبلیغات
قبل از ساعت 00:00 روز پنجشنبه مورخ 98/11/24
بعد از ساعت 08:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/12/01
مواد 56 قانون و 39 و 40 آیین نامه اجرایی
 
تذکر:
مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( فصل مجازات ها) ، مرتکبین جرایم و تخلفات فوق الذکر اعم از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا افراد دیگر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
 
 

فایل دانلود:

کد خبر : 18005

منبع : فرمانداری کرج

تعداد بازدید : تعداد بازدیدها : ۳۰۳

چاپ :


نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی :


آمار بازدیدکنندگان
نظرسنجی
اوقات شرعی

بازدید امروز ۲۷۹
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۵۲ نفر
کل بازدیدکنندگان ۸۵۷۹۸۴ نفر
نظر شما در مورد طراحی سایت چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فرمانداری کرج بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد.
آدرس : کرج - عظیمیه - خیابان طالقانی شمالی - شهرک اداری

/* */