دریاچه سد امیرکبیر (سد کرج)
پارک خانواده کرج
روستای شهرستانک
هفت برادران کرج
یخ مراد
jgjg